W dniu 31 stycznia 2013 r. do Regionalnej Sieci Tematycznej dla woj. mazowieckiego oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie została złożona Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” wraz z załącznikami tj. wstępną wersją produktów finalnych (dwóch wypracowanych Modeli). Od wyników oceny Strategii uzależniona jest dalsza realizacja projektu. Wszelkie informacje w tym zakresie zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu.

Wyniki badań i analiz prowadzonych na pierwszym etapie realizacji projektu potwierdziły występowanie zidentyfikowanych i scharakteryzowanych we wniosku o dofinansowanie problemów m.in.

  • niski poziom zainteresowania zielonymi zawodami wśród uczestników szeroko rozumianego rynku pracy (osób bezrobotnych, pracodawców, instytucji rynku pracy,
  • mała skuteczność narzędzi podnoszenia kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych do 24 roku życia w zakresie zielonych zawodów, co implikuje brak odsetek specjalistów w tym obszarze,
  • utrzymujący się wysoki wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych do 24 roku życia.

Z wynikami badań ujętych w dwóch Raportach można zapoznać się tutaj.

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz doprecyzowano produkty (narzędzia), które planowane są do testowania:

  1. Opis nowego zawodu – Ekotechnolog (zgłoszenie nowo zidentyfikowanego zawodu do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS),
  2. Interaktywna baza zielonych zawodów – budowa i funkcjonowanie portalu edukacyjnego dot. zielonej gospodarki, zielonych miejsc pracy i zielonej edukacji,
  3. Program (model) wizyt studyjnych – realizacja opracowanego programu wizyt studyjnych do przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze eko-budownictwa (na podstawie wyników z przeprowadzonych badań),
  4. Program doskonalenia doradców zawodowych w zakresie zielonej gospodarki – realizacja opracowanego programu doskonalenia doradców obszaru subregionu w kontekście zielonej gospodarki,
  5. Program kształcenia i doskonalenia osób bezrobotnych do 24 r.ż. – realizacja opracowanego programu kształcenia osób młodych w zawodzie Ekotechnolog,
  6. Program kształcenia praktycznego u pracodawców – realizacja opracowanego programu zajęć praktycznych dla osób młodych do 24 roku życia realizowanych u pracodawców,
  7. Laboratorium zielonych zawodów – budowa i funkcjonowanie laboratoriów-inkubatorów zielonych zawodów w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku i Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.

Testowanie powyższych produktów nastąpi po pozytywnej weryfikacji Strategii wdrażania projektu innowacyjnego.