CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

1. Identyfikacja nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego obejmująca stworzenie opisu zawodu/ów oraz budowę niezbędnego zaplecza edukacyjnego, przyczyniające się do stworzenia narzędzia oddziaływania na poprawę sytuacji osób do 24 r.z. pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy.

2. Poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań związanych z procesem szkolenia, doskonalenia zawodowego w nowo zidentyfikowanych zawodach.

3. Wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój zainteresowania zielonymi zawodami z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki kulturowo-gospodarczej subregionu płockiego poprzez stworzenie i prowadzenie laboratorium zielonych zawodów jako multimedialno-doświadczalnego zaplecza edukacyjno-szkoleniowego.

4. Włączanie wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie pobudzania zainteresowania zielonymi zawodami do głównego nurtu polityk lokalnych i regionalnych poprzez udrożnienie kanałów przepływu informacji miedzy grupami docelowymi projektu i stworzenie realnych warunków dla empowermentu.

Bezpośrednimi odbiorcami produktów wypracowanych w ramach projektu będzie:

  • 50 osób do 24 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym 60% kobiet),
  • 16 nauczycieli/nauczycielek praktycznej nauki zawodu,
  • 10 pracodawców (przedsiębiorców),
  • instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe

 

PRODUKTY PROJEKTU

W ramach projektu zostaną wytworzone następujące produkty pośrednie:

1. Opracowanie i utworzenie interaktywnej bazy zielonych zawodów, miejsc pracy i zielonej edukacji;

2. Opracowanie i wdrożenie modelu wizyt studyjnych;

3. Zdefiniowanie nowego zawodu;

4. Opracowanie programu kształcenia instruktorów praktycznej nauki zawodu;

5. Opracowanie programu kształcenia i doskonalenia osób bezrobotnych, pozostających bez pracy;

6. Opracowanie programu kształcenia praktycznego u pracodawców;

7. Stworzenie laboratoriów zielonych zawodów funkcjonujących przy urzędach pracy.

Go to Top